ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
ciżemka
neandertalczyk
degusta
Ochrona przyrody > Rezerwaty przyrody

REZERWATY PRZYRODY


Informacje ogólne
Rezerwatem przyrody według definicji z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody nazywamy obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roslin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub krajobrazowymi.
Ze względu na ingerencję człowieka rezerwaty dzielimy na:
ścisłe ( gdzie są zachowane fragmenty przyrody bez oddziaływania człowieka, tzw. czynników antropogenicznych)
częściowe ( obiekty w których dopuszca się ingerencję człowieka)
Ze względu na typy chronionych ekosystemów rezerwaty dzielimy na :
leśne, florystyczne, faunistyczne( np. ornitologiczne), torfowiskowe, krajobrazowe, przyrody nieożywionej, stepowe, wodne, słonoroślowe.

Rezerwaty w woj. świętokrzyskim na tle Polski - stan z dnia 01.01.2008

Podział rezerwatów na: Suma
Polska Świętokrzyskie % udział rez. w skali kraju
leśne 536 23 4,3
florystyczne 136 8 5,9
faunistyczne(ornitologiczne) 116 2 1,7
torfowiskowe 112 1 0,9
krajobrazowe 113 2 1,8
przyrody nieożywionej 50 24 48,0
stepowe 32 9 28,1
wodne 24 0 0,0
słonoroślowe 3 1 33,3
Razem 1122 70 6,2

Tabela: Rezerwaty przyrody województwa świetokrzyskiego na tle kraju.
Źródło: www.gridw.pl

W Województwie Świętokrzyskim jest 70 rezerwatów przyrody. Najstarszym rezerwatem przyrody powinien być rezerwat przyrody Chełmowa Góra założony
w 1921 roku, jednak obszar rezerwatu jest położony w Świętokrzyskim Parku Narodowym i jest odizolowanym obszarem ochrony ścisłej (OOŚ) nie podlegającym klasyfikacji.
Pierwszym powstałym po II wojnie światowej rezerwatem jest rezerwat im Jana Czarnockiego Ślichowice ( przyrody nieożywionej) o pow. 5 ha.
Najnowszym utworzonym rezerwatem przyrody w województwie Świętokrzyskim jest rezerwat Ewelinów położony w gminie Łopuszno. Rezerwat ten jest rezerwatem florystycznym, krajobrazowym, leśnym oraz przyrody nieożywionej. Został założony w 2006 roku. Na tle kraju przeważają w świętokrzyskim unikatowe rezerwaty przyrody nieożywionej, które w liczbie 24 stanowią 48 % tego typu rezerwatów w Polsce.

PODZIAŁ REZERWATÓW PRZYRODY


PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ
Ślichowice(1)
Góra Zelejowa(2)
Góra Miedzianka(3)
Skałki Piekło(4)
Kadzielnia(5)
Jaskinia Raj(6)
Góra Rzepka (7)
Biesak- Białogon(8)
Barcza(9)
Kręgi Kamienne(10)
Wąwóz w Skałach(11)
Krzemionki Opatowskie(12)
Moczydło(13)
Piekiełko Szkuckie(14)
Perzowa Góra(15)
Skały pod Adamowem(16)
Chelosiowa Jama(17)
Gagaty Sołtykowskie (18)
Góra Jeleniowska (19)
Skały w Krynkach(20)
Wietrznia(21)
Góra Żakowa(22)
Wolica(23)
Ewelinów(24)
Zachełmie(25)
REZERWATY LEŚNE
Ciechostowice(26)
Radomice(27)
Świnia Góra(28)
Bukowa Góra II(29)
Zielonka(30)
Zamczysko Turskie(31)
Lisiny Bodzechowskie(32)
Zamczysko(33)
Wroni Dół(34)
Cisów(35)
Oleszno(36)
Modrzewie(37)
Dalejów(38)
Milechowy(39)
Kamień Michniowski(40)
Wykus(41)
Góra Dobrzeszowska(42)
Barania Góra(43)
Małe Gołoborze(44)
Szczytniak(45)
Góra Sieradowska(46)
Słopiec(47)
Ulów(48)
Rosochacz(49)
Sufraganiec (50)
FLORYSTYCZNE
Grabowiec(51)
Lubcza(52)
Dziki Staw(53)
Gaj(54)
Skowronno(55)
Pieczyska(56)
STEPOWE
Krzyżanowice(57)
Góry Pieprzowe(58)
Murawy Dobromielskie(59)
Góry Wschodnie(60)
Skorocice(61)
Winiary Zagojskie(62)
Skotniki Górne(63)
Przęślin(64)
Polana Polichno(65)
rezerwaty przyrody

Mapa: Rezerwaty przyrody w Województwie Świętokrzyskim.
Opis rezerwatów. Nr na mapie odpowiada numerowi rezerwatu.
Opracowanie własne. Kopiowanie jedynie za zgodą autora.

Do opisu rezerwatów możemy przejść klikając w grupę rezerwatów,
bądź wybierając odpowiednią zakładkę z menu strony