logo

Tel. kom.: +48 692 139 416

Tel. kom.: +48 882 507 020

E-mail: jdopieralski@geotravel.com.pl

OCHRONA PRZYRODY

Powiat konecki o powierzchni 1140 km² wchodzi w skład Konecko - Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.(K-ŁOChK) oraz Przysusko Szydłowieckiego Obszaru Chronionego krajobrazu obejmującego wschodnią część gminy Gowarczów o powierzchni 4 462 ha. 51,54% powierzchni powiatu zajmują lasy o zróźnicowanych siedliskach. Najczęściej spotykanymi formacjami leśnymi są: bory suche, wilgotne, lasy mieszane, łęgi, olsy. Dominującym drzewostanem jest sosna, świerk, jodła, buk, grab i olsza. W pobliżu Ziemi koneckiej znajdują się dwa parki krajobrazowe: PPK- Przedborski Park Krajobrazowy, jego niewielka część obejmuje fragmenty gmin Fałków i Słupia oraz Suchedniowsko - Oblęgorski PK, który znajduje się we wschodniej części powiatu Stąporków.
W odległości około 100 km od powiatu koneckiego znajduję się najcenniejsza część ochrony przyrody Ziemi Świętokrzyskiej -Świętokrzyski Park Narodowy.

Ziemia konecka posiada bardzo wiele atrakcji przyrodniczych, które możemy podzielić według form ochrony przyrody:

Rezerwaty przyrody ożywionej

Rezerwat Górna Krasna

Pomniki przyrody

Piekło Gatniki, konecki park

Użytki przyrodnicze oraz ekologiczne

GAGATY SOŁTYKOWSKIE - "Najstarsze ślady dinozaurów"
gagaty

Fot.1. Rezerwat przyrody nieożywionej Gagaty Sołtykowskie. Wyrobisko po eksploatacji rud żelaza (syderytu) oraz gagatu.

Rezerwat przyrody nieożywionej Gagaty Sołtykowskie znajduje się we wschodniej części gminy Stąporków, między miejscowościami Odrowąż i Sołtyków. Najłatwiej możemy dojechać z Końskich lub Skarżyska Kamiennego trasą nr 42. 350 metrów za Odrowążem skręcamy w szutrową drogę. Po przejechaniu 400 metrów lasem zatrzymujemy się na parkingu. Dalej około 15 minut pokonujemy już pieszo.
Cel ochrony: Odsłonięcia dolnojurajskich iłów i mułków z wkładkami piaskowców, z widocznymi teksturami sedymentacyjnymi środowiska rzecznego oraz występowanie minerałów: gagatu oraz syderytu.
Powierzchnia: 13, 3 ha
Opis:
Największą atrakcją są odkryte ślady tropów dinozaura. Według badań paleontologów ślady te należą do dużego dilofozaura. Ślad tego tropu ma długość 60 cm i jest największym znalezionym w Polsce. Na terenie rezerwatu odkryto najstarszy znany zapis życia stadnego zauropodów na przykładzie dwóch równoległych szlaków starszych osobników oraz czterech młodszych. Interesujące jest także rzadko spotykane ślady dinozaurów z zachowanym odciskiem śródstopia. Inną bardzo ciekawą osobliwością rezerwatu są minerały gagatu, zwanego czarną ambrą. Sa to osobliwe bitumiczne odmiany węgla brunatnego, stosowane w w jubilerstwie. Powiedzenie często używane w mowie potocznej: Ah Ty Gagatku sięga do połowy XIX wieku. W tamtych czasach kawalerowie konkurujący do dam ozdabiali się wielka ilością gagatu, dzięki któremu można było o wiele szybciej znależć wybrankę serca.

PIEKŁO NIEKŁAŃSKIE- "Piekielne skałki"
nieklo

Fot. 2 Skałki Piekło Niekłańskie w rezerwacie Skałki Piekło

Rezerwat Skałki Piekło położony jest 3 km od w Niekłania Wielkiego, w gminie Stąporków.
Cel ochrony: Róźnorodne formy skał piaskowcowych powstałych w wyniku procesów erozji, działalności eolicznej oraz wietrzenia mrozowego.
Powierzchnia: 6 ha
Opis:Rezerwat znajduje się na zalesionym grzbiecie o wysokości 367 m n.p.m. wchodzącym w skład mezoregionu zwanego Garbem Gielniowskim( podział J. Kondrackiego). Obejmuje około 6 ha mieszango lasu z drzewostanami dębu i sosny osiągającymi wiek 200 lat. Na długości około 500 m znajduje się ciąg ostańców jurajskich(retyk, lias) oraz triasowych(kajper), przybierających nietypowe formy morfologiczne takie jak ambony, grzyby i okapy. Najciekawszą skałką jest czworograniasty blok o wysokości 2m i długości 3m zbudowany z kilkudziesięciu warstw stanowiący jego daszek.W skalnych szczelinach można było spotkać cenną paproć - zanokcicę północną, relikt epoki plejstoceńskiej. Dziś bardzo trudno jest natrafić na ten gatunek. W odległości około 400 - 500 metrów znajduje sie źródło - wywierzysko Biały Stok, które jest początkiem rzeki Kamiennej.

PIEKIEŁKO SZKUCKIE - "Ślady peryglacjału"
szkuckie

Fot. 3 Rezerwat przyrody nieożywionej Piekiełko Szkuckie. Warstwy zlepieńców jurajskich tworzące dwa skalne grzyby.

Rezerwat położony jest w poblizu wsi Szkucin w gminie Ruda Maleniecka.24 km od Końskich w stronę Fałkowa, Czermna, Przedborza.
Cel ochrony: Ochrona naturalnych skałek zbudowanych ze zlepieńców jury dolnej.
Opis: Rezerwat utworzony w 1995 roku, obejmuje partię łagodnego wzniesienia. Jego grzbiet pokryty jest szeregiem form powstałych w wyniku procesów erozji oraz wietrzenia.
Na stokach południowych zauważa się leje będące efektem procesów mrozowych w strefie peryglacjalnej ( tzw. kliny mrozowe) Pod względem drzewostanu, dominuje sosna, jodły i buki. We wschodniej części rezerwatu kilka okazów 150 letnich sosen i dębów.

geotravel