ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
ciżemka
neandertalczyk
degusta

OPIS POZOSTAŁYCH REZERWATÓW PRZYRODY


GRABOWIEC(51)
Rok założenia: 1956
Powierzchnia:21,92ha
Położenie: Bogucice, powiat Pińczów
Przedmiot ochrony: naturalne stanowiska rzadkich roślin stepowych
( roślinności pontyjskiej) rosnącej na gipsowym podłożu. Występują tu rzadkie
i chronione rośliny: miłek wiosenny, dyptan jesionolistny( zwany gorejącym krzewem Mojżesza. Roślina ta występuje w Polsce tylko na Ponidziu i w okolicach Włocławka.Wydziela eteryczne olejki, które samoczynnie zapalają się w rozgrzanym powietrzu. ),ostnica włosowata, len włochaty, len żółty.

LUBCZA(52)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia:6,5 ha
Położenie: Lubcza, gmina Wodzisław, powiat pińczowski
Przedmiot ochrony: stanowisko miłka wiosennego ( Adonis vernalis)

DZIKI STAW(53)
Rok założenia: 1998
Powierzchnia:6,52ha
Położenie: Grobla, gmina Rytwiany, powiat staszowski
Przedmiot ochrony: ponad 100 letnie drzewostany modrzewiowe, jezioro potorfowe wraz z przyległą podmokłą łąką z chronionymi gatunkami flory.
Np:. salwinia pływająca, rogatek krótkoszyjkowy, mech zdrojek.

GAJ(54)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 6,03 ha
Położenie: Sudół Gaj, gmina Jędrzejów
Przedmiot ochrony: Ochrona zespołu grądu ( Tilo - carpinentum). Podlega ścisłej ochronie storczyk obuwik pospolity. W runie leśnym możemy znaleźć: barwinek pospolity oraz podkolan biały.

SKOWRONNO(55)
Rok założenia: 1915( najstarszy rezerwat Ponidzia),
Powierzchnia: 1,93 ha
Położenie: Skowronno Dolne, gmina Pińczów
Przedmiot ochrony: Ścisłą Ochrona roślinności stepowej: miłka wiosennego oraz roślinności sucholubnej: kłosownicy pierzastej, chabra panońskiego. Rzadkością faunistyczną jest tutkarz - niewielki chrząszcz.

PIECZYSKA(56)
Rok założenia: 1999
Powierzchnia: 40,84 ha
Położenie: gmina Pińczów, między wsiami Bogucice II i Kameduły
Przedmiot ochrony:śródleśne torfowisko z roślinami zespołów torfotwórczych.Spotykamy na terenie rezerwatu rzadkie gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, tojad pstry,kosaciec syberyjski, storczyk kukawka.

Rezerwaty stepowe


KRZYŻANOWICE(57)
Rok założenia: 1954
Powierzchnia:18ha
Położenie: Krzyżanowice, powiat Pińczów
Przedmiot ochrony: roślinność stepowa oraz fauna zwierząt niższych
tzw endemitów, procesy i formy krasu gipsowego.

GÓRY PIEPRZOWE (58)
Rok założenia: 1979
Powierzchnia:18ha
Położenie: Kamień Łukawski, gmina Dwikozy. Powiat sandomierski
Przedmiot ochrony: roślinność stepowa oraz muraw i zarośli kserotermicznych
z ciekawa fauną owadów. Na terenie rezerwatu ciekawe odsłonięcia łupków środkowo kambryjskich wieku 500 mln lat. Rezerwat jest największym skupiskiem dzikiej róży w Polsce. Naliczono tutaj około 12 gatunków na 25 występujących
w Polsce. Występuje tutaj wiele chronionych, rzadkich, endemicznych roślin: wiśnia karłowata, szczodrzeniec ruski, podkolan biały, palczatka kosmata, ostnica włosowata. Inną osobliwością rezerwatu jest występowanie tutaj skupisko 0około 160 gatunków chrząszczy ryjkowcowatych.

MURAWY DOBROMIERSKIE(59)
Rok założenia: 1989
Powierzchnia: 36,29ha
Położenie: Dobromierz, gmina Kluczewsko. Powiat włoszczowski
Przedmiot ochrony: roślinność muraw kserotermicznych z klasy FESTUCO BROMOTEA. Rośnie tutaj około 320 gatunków roślin naczyniowych. W runie spotkano 36 gatunków kruszczyka szerokolistnego. Rezerwat położony jest wśród nieczynnych kamieniołomów wapienia.

GÓRY WSCHODNIE (60)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 1,78ha
Położenie: Chotel Czerwony, gmina Wiślica.Powiat buski.
Przedmiot ochrony: Stanowiska muraw kserotermicznych o charakterze stepowym.W obrębie rezerwatu zanotowano 207 gatunków roślin.Charakterystyczne chronione stepowe okazy: miłek wiosenny, ostnica włosowata, mikołajek polny, chaber panoński, ożota zwyczajna, stulisz miotłowy występujący tylko na Ponidziu.

SKOROCICE(61)
Rok założenia: 1960
Powierzchnia: 7,7ha
Położenie: Skorocice, gmina Wiślica.Powiat buski.
Przedmiot ochrony: Wąwóz skalny zbudowany ze skał gipsowych. Formy krasu powierzchniowego i podziemnego: ściany, ambony, grzędy, zapadliska krasowe, wertepy, jaskinie, rygle skalne( most skalny). Bogate zbiorowiska muraw kserotermicznych na suchych zboczach wąwozu w składzie których spotykamy: sierpik różolistny, jaskier iliryjski, przetacznik wczesny, rezeda mała. Na dnie wąwozu rosną: miłek wiosenny, ostnica włosowata, ostnica Jana, zawilec wielokwiatowy, pierwiosnka lekarska, ożota zwyczajna. Osobliwością fauny są ryjowiec i stonka tarczyk.

WINIARY ZAGOJSKIE(62)
Rok założenia: 1960
Powierzchnia: 4,81ha
Położenie: Winiary, gmina Pińczów, powiat pińczowski.
Nadnidziański Park Krajobrazowy
Przedmiot ochrony: murawy kserotermiczne porastające stoki ostańców gipsowych. Szereg roślin naczyniowych chronionych: miłek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy,len włochaty, ożota zwyczajna. Fauna reprzentowana jest przez następujące gatunki: Motyl modraszek gniady, pasikonik i inne.

SKOTNIKI GÓRNE(63)
Rok założenia: 1962
Powierzchnia: 1,90 ha
Położenie: Zagość Stara, gmina Pińczów. Nadnidziański Park Krajobrazowy
Przedmiot ochrony: formy krasu gipsowego. Duża ilość roślin kserotermicznych, takich jak: miłek wiosenny, wilżyna ciernista, zawilec wielokwiatowy, dziewięćsił bezłodygowy. Z fauny owadów na uwagę zasługuje rzadki okaz pszczoły: meliturga clavicornis.

PRZĘŚLIN(64)
Rok założenia: 1960
Powierzchnia: 0,60 ha
Położenie: Chotel Czerwony, gmina Wiślica. Powiat Busko Zdrój
Przedmiot ochrony: formy krasu gipsowego, wychodnie skalne gipsu o rzadko spotykanych formach krystalizacji gipsu, tak zwanymi jaskółczymi ogonami. Dobrze zachowany profil glebowy rędziny czarnoziemnej. Zbiorowiska ciepłolubne z "stepem ostnicowym" oraz "stepem kwietnym". Wiele roślin chronionych jak
i reliktowych, np:, stuliusz miotłowy, miłek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy. Chronionymi gatunkami fauny owadów są: chrząszcz ziołomirek stepowy( wpisany do Czerwonej Księgi Zwierząt), chrząszcz Trachyphloeus heymesi
(żyje tylko na terenie Niecki Niedziańskiej).

POLANA POLICHNO(65)
Rok założenia: 1974
Powierzchnia: 9,45 ha
Położenie: Młodzawy Duże, powiat Pińczowski
Przedmiot ochrony: Zbiorowiska kserotermiczne zaburzone gatunkami wkraczającymi z otaczającym polanę zespołu grądu. Największa osobliwość przyrodniczą stanowi groszek pannoński, mający tutaj jedyne naturalne stanowisko w Polsce.Najbliższe stanowisko zlokalizowane jest na Podolu, około 300 km od rezerwatu. Ochronie podlega wiele gatunków stepowych jak i leśnych: obuwik pospolity, storczyk purpurowy, zawilec wielokwiatowy, len włochaty, miłek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy. Na terenie rezerwatu stwierdzono około
220 gatunków roślin naczyniowych. Z ogólnej liczby tych gatunków możemy stwierdzić 55% gatunków kserotermicznych, 29% leśnych, 11% łąkowych.

Rezerwaty torfowiskowe


BIAŁE ŁUGI (66)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia:408,44ha
Położenie: Wymysłów,gmina Daleszyce
Przedmiot ochrony: Kompleks torfowisk śródleśnych z zespołami roślinności bagiennej, awifauna.

Rezerwaty krajobrazowe


KARCZÓWKA (67)
Rok założenia: 1953
Powierzchnia:27,29 ha
Położenie: KIELCE
Przedmiot ochrony: Bór sosnowy, miejsca po wydobyciu galeny (szpary),
zespół klasztorny Pallotynów z 1628 roku.

WZGÓRZA SOBKOWSKIE(68)
Rok założenia: 10.11.2005
Powierzchnia:37,18 ha
Położenie: gmina Sobków, powiat jędrzejowski
Przedmiot ochrony: Stanowiska roślinności sucholubnej z dużą ilością gatunków chronionych.

Rezerwaty faunistyczne


ŁUGI(69)
Rok założenia: 1981
Powierzchnia:90,23ha
Położenie: Jeżowice, gmina Włoszczowa
Przedmiot ochrony: lęgowiska i warunki bytowania wielu ptaków.

GÓRNA KRASNA(70)
Rok założenia: 2004
Powierzchnia: 413,2 ha
Położenie: gmina Stąporków powiat konecki, gmina Mniów, powiat kielecki
Przedmiot ochrony: naturalny odcinek rzeki krasnej, ekosystemy bagien, bogaty świat awifauny.

Rezerwaty słonoroślowe


OWCZARY(71)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 0,61 ha
Położenie: powiat Busko Zdrój
Przedmiot ochrony: flora i fauna halitowa