ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
ciżemka
neandertalczyk
degusta

OPIS REZERWATÓW LEŚNYCH


Rezerwaty leśne


CIECHOSTOWICE(26)
Rok założenia: 1953
Powierzchnia: 7,43ha
Położenie: Mroczków, gmina Bliżyn
Przedmiot ochrony: fragment lasy mieszanego ze znacznym udziałem modrzewia polskiego( larix polonica)

RADOMICE(27)
Rok założenia: 1953
Powierzchnia: 23,20ha
Położenie: Radomice, gmina Morawica
Przedmiot ochrony: Naturalne występowanie cisa ( taxus baccata)

ŚWINIA GÓRA(28)
Rok założenia: 1953
Powierzchnia: 50,78ha
Położenie: Kucembów, gmina Bliżyn
Przedmiot ochrony: Naturalne kilkupiętrowe drzewostany puszczy Świętokrzyskiej. Dominujące gatunki: jodła, dąb, modrzew polski, buk
w najwyższym piętrze. Wyróźniono 13 zespołów roślinności, np: bór mieszany
z jodłą, buczyna górska, wilgotny bór sosnowy. Chronione gatunki roślin: swiecący mech, modrzewnik lekarski znajdujący się na "Czerwonej Liście"

BUKOWA GÓRA II (29)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 34,80ha
Położenie: Rączki, gmina Kluczewsko, powiat włoszczowski
Przedmiot ochrony: Chronione drzewostany buka. Rumosz skalny wapienia muszlowego na szczycie wzgórza. W runie leśnym chronione gatunki roślin: czerniec grunkowy, wyka leśna, buławik czerwony, storczyki.

ZIELONKA (30)
Rok założenia: 1974
Powierzchnia: 21,09ha
Położenie: Stróża, gmina Zawichost, powiat sandomierski
Przedmiot ochrony: Ochrona naturalnego fragmentu grądu lipowo - grabowego. Trzy gatunki roslin objęte ścisłą ochroną: lilia złotogłów, powojnik prosty, parzydło leśne.

ZAMCZYSKO TURSKIE (31)
Rok założenia: 1979
Powierzchnia: 2,45 ha
Położenie: Stróżki, gmina Połaniec, powiat staszowski
Przedmiot ochrony: pojedyńcze okazy lipy drobnolistnej, wiązu, graba, dębu
o charakterze pomnikowym. Rosliny chronione: kalina koralowa,
kruszyna pospolita.

LISINY BODZECHOWSKIE (32)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 36,59ha
Położenie: Bodzechów, gmina Bodzechów, powiat Ostrowiec Świętokrzyski
Przedmiot ochrony: Jary lessowe, roślinność kserotermiczna, zbiorowiska grądowe.

ZAMCZYSKO (33)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 14,14ha
Położenie: Makoszyn, gmina Bieliny, powiat kielecki, w Paśmie Orłowińskim.
Przedmiot ochrony: Zbiorowisko leśne z pomnikowymi okazami buka, klonu, jaworu i dębu szypułkowego.Ochrona ścisła bluszcza pospolitego.
Ochrona obiektu z X wieku będącego wałem kultowym Pogan.

WRONI DÓŁ (34)
Rok założenia: 1999
Powierzchnia: 9,94ha
Położenie: Polichno, gmina Michałów, powiat pińczowski
Przedmiot ochrony: zbiorowiska leśne grądowe, zbiorowiska roślin kserotermicznych, zbiorowiska łąk oraz synatropijne. Ochrona 14 gatunków roślin, np: dwulistnik muszy, kosmatka gajowa, tojad dzióbaty.

CISÓW, IM. PROF. Z. CZUBIŃSKIEGO(35)
Rok założenia: 1970
Powierzchnia: 40,58ha
Położenie: Cisów, gmina Daleszyce.Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: zespoły żyznej buczyny karpackiej z bukiem,
jodłą oraz grabem. Rzeźba wąwozów lessowych.

OLESZNO(36)
Rok założenia: 1971
Powierzchnia: 31,34ha
Położenie: Zabrody, gmina Krasocin, powiat włoszczowski
Przedmiot ochrony: Ochrona cennych typów siedliskowych lasu: ols - las bagieny, ols jesionowy, las wilgotny, las mieszany, las mieszany świeży. 7 gatunków roślin podlegających ścisłej ochronie, np: wawrzynek wilczełyko, przylaszczka pospolita, widłak wroniec, podkolan biały.

MODRZEWIE(37)
Rok założenia: 1971
Powierzchnia: 5,06ha
Położenie: Bałtów, powiat Ostrowiec Świętokrzyski
Przedmiot ochrony: naturalny las dębowo - lipowy o charakterze grądu ze znacznym udziałem modrzewia polskiego ( larix polonica). Gatunki obce, nie rosnące w Polsce: daglezja zielona, grochodrzew.

DALEJÓW(38)
Rok założenia: 1978
Powierzchnia: 87,58ha
Położenie: Wołów, gmina Bliżyn. Powiat skarżyski
Przedmiot ochrony: Drzewostan będący pozostałością dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Zespoły roślinności: buczyny karpackiej, kontynentalny bór bagienny, grądy, bór mieszany z jodłą. Wiele okazałych drzew pomnikowych mających do 180 lat: modrzew polski, jodła, buk, dąb. Bogate runo, w którym spotykamy np, gajowca żółtego, kosaćca syberyjskiego, wietlicę samczą, wawrzynka wilczełyko.

MILECHOWY(39)
Rok założenia: 1978
Powierzchnia: 133,73
Położenie: Bolmin, gmina Chęciny, gmina Małogoszcz, powiat kielecki.
Przedmiot ochrony: Zbiorowisko naturalnego lasu typu świetlistej dąbrowy, lasu mieszanego sosnowo - dębowego, grądu wysokiego lipowo - grabowego oraz murawy kserotermiczne. Rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, zawilec wielokwiatowy, bluszcz pospolity. Najwartościowszym miejscem pod względem walorów krajobrazowych jest skalny wąwóz z jaskinią Piekło Milechowskie. "Kanion" wypreparowany w wapiennych skałach zboczy Góry Miechowskiej jest przykładem formy powstałej w wyniku procesów krasowych. Ściany wąwozu osiągają wysokość 20 metrów w stosunku do jego dna. Największą i ogólnie dostępną jaskinią wąwozu jest Piekło Milechowskie. Łączna długość korytarzy wynosi 18 metrów, dostępny dla turystów jest odcinek
około 10 metrów.

KAMIEŃ MICHNIOWSKI(40)
Rok założenia: 1978
Powierzchnia: 10,50ha
Położenie:Michniów, gmina Bodzentyn. Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Naturalne wychodnie skalne. Są to utwory triasowe- czerwone piaskowce, łupki i iły, przykryte osadami polodowcowymi. W niektórych miejscach mezozoiczne piaskowce są odpreparowane, widoczne są jako wychodnie. Ochronie podlega także las mieszany wyżynny z dominującymi drzewostanami jodły, sosny, buka, dęba.

WYKUS(41)
Rok założenia: 1978
Powierzchnia: 53,01ha
Położenie: Wykus, gminy: Bodzentyn, Wąchock. Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Zespół grądu subkontynentalnego z następującymi zbiorowiskami: łęg olszowo - jesionowy, grąd wschodniopolski z nasadzoną sosną, bór mieszany z jodłą. W runie wiele chronionych roślin, np: dąbrówka rozłogowa, widłak wroniec, wawrzynek wilczełyko, możylinek trójnerwowy. Chronione są także walory historyczne. Znajduje się tutaj Polana Langiewicza
z 1863 roku, pomnik w formie tabliczki upamiętniający zgrupowanie partyzanckie Ponurego z czasów okupacji niemieckiej(1943 rok).

GÓRA DOBRZESZOWSKA(42)
Rok założenia: 1982
Powierzchnia:21,92ha
Położenie: Dobrzeszów, gmina Łopuszno. Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: rezerwat archeologiczny, w którym zachowały się wały kultu pogańskiego oraz głazy ze śladami obróbki. Wychodnie piaskowców dolnotriasowych oraz wapieni triasu środkowego( wapień muszlowy) Wielogatunkowy las mieszany zudziałem gatunków iglastych oraz liściastych: jodła, sosna, grab, buk, jawor, klon. Mnogoścv roslin runa leśnego, np: szczawik zajęczy, orlica pospolita, zachyłka Roberta, perłówka jednokwiatowa.

BARANIA GÓRA(43)
Rok założenia: 1994
Powierzchnia:82,09ha
Położenie: Oblęgorek, gmina Strawczyn. Powiat kielecki.
Przedmiot ochrony: rzeźba wąwozów przecinających stok Góry Baraniej (427m). Drzewostany jodłowo - bukowe, w runie których znajduje się wiele chronionych roślin: barwinek pospolity, wawrzynek wilczełyko, kruszyna pospolita, kalina koralowa, kopytnik pospolity.

MAŁE GOŁOBORZE(44)
Rok założenia: 1994
Powierzchnia:20,44ha
Położenie: Wronów, gmina Waśniów
Przedmiot ochrony: zróźnicowany morfologicznie obszar: zarosniete rumowisko skalne - gołoborza, doliny górskie, grzbiety. Wychodnie skał kambryjskich
z mineralizacją hematytową. Dwa zespoły roślinne - zespół buczyny karpackiej
w północnej części zbocza z żywcem gruczołowatym oraz zespół kwaśnej buczyny, która porasta górną część południowych i północnych zboczy wzniesienia. Stwierdzono występowanie następujących gatunków chronionych: kruszyna pospolita, marzanna wonna.

SZCZYTNIAK(45)
Rok założenia: 1994
Powierzchnia:6,03 ha
Położenie: Skoszyn, gmina Waśniów. Powiat ostrowiecki
Przedmiot ochrony: kilkuwiekowy drzewostan naturalnego pochodzenia.Dominujące gatunki to buk, brzoza brodawkowata, jodła. Ochronie podlegają wyjątkowe rumowiska skalne zbudowane z piaskowców kwarcytowych, tzw. gołoborza.

GÓRA SIERADOWSKA(46)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 197,67 ha
Położenie: Siekierno, gmina Bodzentyn. Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Zespoły roślinne - wyżynny bór jodłowy, buczyna karpacka, grąd subkontynentalny. Na terenie rezerwatu sklasyfikowano 17 gatunków roślin chronionych.

SŁOPIEC(47)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 8,18 ha
Położenie: Słopiec, gmina Daleszyce
Przedmiot ochrony: Unikalne torfowisko z cennymi zbiorowiskami roślinnymi:
las sosnowy, zabagnione łąki, podmokłe łąki kośne, torfowiska. Wiele gatunków chronionych, np: rosiczka długolistna, bobrek trójlistkowy, arnika górska.

ULÓW(48)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 23,5 ha
Położenie: Bałtów, powiat ostrowiecki.
Składa się z dwóch kompleksów: Zamoście i Stróźniak nad rzeką Kamienną. Przedmiot ochrony: Cenne zespoły roślinne - grąd subkontynentalny, buczyna karpacka, murawy kserotermiczne. Na terenie rezerwatu odnotowano 8 dębów szypułkowych, który najwiekszy ma obwód 550 cm oraz gatunek wiąza o średnicy 337 cm. Wiele gatunków chronionych, np: tojad mołdawski, parzydło leśne.

ROSOCHACZ(49)
Rok założenia: 1997
Powierzchnia: 30,44ha
Położenie: Lubienia, gmina Brody, powiat starachowicki
Przedmiot ochrony: Wielogatunkowy las obszaru źródliskowego rzeki Świętojanki. Zespół łęgu z olszą i sosną Wiele roślin gatunków chronionych: cis, lilia złotogłów, podkolan biały, bluszcz pospolity. Na obszarze rezerwatu wytyczono ścieżkę dydaktyczno - rekreacyjną o długości 2 km z 29 tablicami. Ryc. Jedna z tablic dydaktycznych na terenie rezerwatu przyrody Rosochacz.
Źródło: http://www.radom.lasy.gov.pl

SUFRAGANIEC(50)
Rok założenia: 1961
Powierzchnia: 17,31 ha
Położenie: Gmina Miedziana Góra, powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Fragment dwustuletniego drzewostanu zespołu lasu mieszanego. Wiele gatunków chronionych: zawilec leśny, wawrzynek wilczełyko. Dolina malowniczej rzeki Sufraganiec.